ZADZWOŃ +48 883 108 208

DETEKCJA
KOLIZJI

Wykorzystujemy narzędzia cyfrowe do identyfikowania kolizji pomiędzy elementami budynku i wszelkiego typu instalacjami w przestrzenie modelu 3D. Dzięki naszym standardom oraz odpowiednim parametrom elementów składowych modelu, lokalizujemy miejsca, w których mogą pojawić się problemy techniczne podczas realizacji prac budowlanych. Wcześnie pozyskana na etapie projektowym informacja o problemach, umożliwia wprowadzenie odpowiednich zmian, co wprost przekłada się na oszczędności finansowe i czasowe podczas dalszej realizacji projektu.

Nasze metody pozwalają nam na skuteczne przeprowadzenie analizy budynku:

Dlaczego detekcja kolizji jest ważna

Wykrywanie kolizji to jedna z kilku korzyści płynących z BIM. Pod frazą „detekcja kolizji” kryje się bowiem szeroko pojęta jakość modelu i związana z modelem jakość dokumentacji projektowej (tak, obecnie BIM w dalszym ciągu potrzebuje dokumentacji 2D). O jakości dokumentacji świadczy brak kolizji lub znacząca redukcja kolizji (w branży BIM panuje pogląd, że nie ma modeli w 100% wolnych od kolizji). Poprawnie przeprowadzona detekcja kolizji sprawia, że BIM na budowie przynosi największe korzyści, ograniczając czasochłonność i koszty prac naprawczych związanych przeprojektowywaniem budynku, wykonywaniem dodatkowych otworów w konstrukcji czy zamawianiem nowych elementów instalacji.

BIM up
your design
Process

BIM up
your design
Process

JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE ŹRÓDŁA KOLIZJI I GDZIE ICH SZUKAĆ?

Zasadniczo kolizje ze względu na źródło można podzielić na dwa typy. Pierwszym typem są kolizje wewnętrzne modelu. Są to kolizje wynikające z nieścisłości i błędów projektowych w przestrzeni modelu opracowywanego przez jeden podmiot. Tego typu kolizje wynikają z braku danych lub nieprawidłowych informacji wprowadzanych do przestrzeni modelu. Drugi typ kolizji, to kolizje pomiędzy różnymi modelami. W tym przypadku kolizje dotyczą niewystarczającej koordynacji międzybranżowej np. pomiędzy modelem branży konstrukcyjnej a modelem branży instalacyjnej. Klasycznym przykładem są brakujące otwory w pionowych przegrodach konstrukcyjnych przez które przechodzą poziome elementy instalacji..

W każdym z opisanych powyżej typów problemów z pomocą przychodzi systemowe podejście do wykrywania kolizji. Kluczową sprawą jest posługiwanie się takimi parametrami, dzięki którym można sprawnie wyselekcjonować elementy z modelu i wykonać odpowiednie testy kolizyjności. Przeprowadzona przez nas detekcja kolizji oprócz samej identyfikacji, zawiera również wytyczne dotyczące sposobu rozwiązania problemu. Bazujemy tutaj na naszym wieloletnim doświadczeniu przy realizacji projektów budowlanych

detekcja kolizji
Czy wszystkie kolizje są ważne?

Detekcja kolizji ujawni wszystkie kolizje zgodnie z przyjętymi regułami. Nawet w niedużym modelu, przy bardzo rygorystycznych parametrach sprawdzania, możemy otrzymać rezultat kilkuset lub kilku tysięcy kolizji. Co w takim przypadku zrobić, czy każdy z wykrytych problemów jest ważny? Odpowiedź nie jest jednoznaczna – to zależy. Kolizje można podzielić na kilka kategorii pod względem ich ważności/rangi. Na uwagę zasługuje podział na „kolizje twarde” i „kolizje miękkie”. Istotne jest również samo podejście do procesu wyrywania kolizji o czym wspominamy poniżej.

Kolizje twarde to przecięcie lub nałożenie się dwóch elementów w przestrzeni modelu. Są one zasadniczo dość dobrze widoczne i nie nastręczają problemów w interpretacji. Przykładem takiej kolizji jest np. brak otworu w ścianie żelbetowej dla kanału wentylacyjnego. W takim przypadku kanał będzie przecinał ścianę i detekcja kolizji ujawni w tym miejscu problem. Drugim typem kolizji są tzw. „kolizje miękkie”, które są trudniejsze do odnalezienia. Są to kolizje, które wynikają z dodatkowych uwarunkowań wybranych elementów w modelu, które nie wynikają wprost z ich geometrii. Przykładem tego typu kolizji może być konieczny „luz montażowy” np. klapy przeciwpożarowej w ścianie. Otwór w ścianie o wymiarach zgodnych z wymiarem klapy nie wykryje kolizji, która może ujawnić się po wprowadzeniu wymaganych wymiarów otworu zgodnie DTR urządzenia lub instrukcją montażu. Dopiero poprzez ustawienie odpowiednich reguł sprawdzania dla klap przeciwpożarowych (wprowadzenie dodatkowych zasad sprawdzania) ujawni kolizję pomiędzy opisanymi elementami.

Niezależnie od typu kolizji, interpretacja oraz decyzja o tym czy sygnalizować problem należy do osoby zaangażowanej w proces detekcji kolizji lub powinna wynikać z przyjętego standardu. W pierwszym przypadku koniczne jest doświadczenie przy sporządzaniu projektów na budowach podczas ich realizacji. Drugi przypadek jest łatwiejszy do zastosowania, jednak niekoniecznie może przynieść pożądane rezultaty. Zastosowanie zdefiniowanych na początku projektu reguł sprawdzania modelu jest relatywnie proste. Przykładowo jeżeli mamy zapis o konieczności wykrycia kolizji z dokładnością do np. 1cm, to takie parametry możemy wprowadzić do narzędzia i przeprowadzić sprawdzenie (w takim przypadku sprawdzenie kolizji mogą wykonać osoby znające tylko narzędzie do przeprowadzania testów). Rezultat takiego podejścia do wykrycia kolizji może być jednak odmienny od oczekiwań. W efekcie możemy otrzymać raport zawierający dziesiątki sygnałów o kolizjach, które w rzeczywistości nie są problemem dla realizacji projektu. Jest to przykład nieefektywnego wykorzystania BIM w praktyce. Jaka jest recepta? Należy znaleźć rozwiązanie łączące obydwa podejścia. Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów.

Detekcja kolizji - to się opłaca

O ile można długo debatować na nakładami czasu pracy czy kosztów na „projektowanie w BIM”, o tyle w przypadku korzyści wynikających z ograniczenia ilości kolizji czy błędów w dokumentacji dyskutować już nie trzeba- są oczywiste. Z odpowiedzią na pytanie jakie są to oszczędności, przychodzą dane z rynku amerykańskiego (niestety z danymi z rynku Polskiego wciąż jest jeszcze problem). Wg. analiz przeprowadzonych przez Stanford University, oszczędności z tytułu redukcji kolizji wynosił do 10% budżetu projektu*.

*Stanford University Center for Integrated Facilities Engineering (CIFE, 2007) based on 32 major projects using BIM. 

Zobacz więcej

BIM
DLA PROJEKTANTÓW

Designer Support

detekcja
kolizji

Clash Detection

BIM 4D
harmonogramy

4D BIM Schedule

cyfrowy bliźniak

cyfrowy
bliźniak

Digital Twin

bim dla producentów
w REVIT

BIM for manufacturers

BIM dla inwestorów

BIM
dla inwestorów

BIM 4 INVESTORS

Masz pytania
zastanawiasz się czy BIM jest dla Ciebie?

USPRAWNIJ SWOJE PROJEKTOWANIE