ZADZWOŃ +48 883 108 208

ZESTAWIENIA ILOŚCIOWE
Z OBIEKTÓW 3D

W oparciu o model trójwymiarowy budynku opracowujemy zestawienia ilościowe wynikające z danych geometrycznych obiektów w przestrzeni 3D. W przypadku modeli opracowanych przez różne biura projektowe, wprowadzamy systematykę i dodatkowe parametry do modeli w celu zapewnienia poprawności przygotowanych zestawień. Dzięki danym zgormadzonym w modelu możemy w efektywny sposób tworzyć różne zestawienia ilościowe, sprawnie wprowadzać zmiany oraz generować dane niezbędne do opracowania kosztorysów.

Korzyści płynące z przedmiarowania z wykorzystaniem zestawień:

Obieg informacji z wykorzystaniem technologii BIM

Proces przedmiarowania i kosztorysowania BIM z wykorzystaniem modeli 3D może przeprowadzić kilkoma metodami. Wszystkie osiągają ten sam rezultat, różnią się natomiast podejściem do wymiany danych pomiędzy różnymi programami (często też interesariuszami projektu), a konkretnie miejscem skąd czerpane są informacje dostępne w modelu 3D obiektu.

BIM up
your design
Process

BIM up
your design
Process

Kosztorysowanie BIM z wykorzystaniem oprogramowania do projektowania

Pierwszy sposób to tworzenie zestawień ilościowych leżących u podstaw kosztorysów z obiektów 3D w oprogramowaniu służącym do projektowania (z tzw. formatów natywnych). Zaletą takiego podejścia jest możliwość bieżącego wprowadzania uzupełnień i zmian parametrów (cech obiektów), poprzez które oprogramowanie identyfikuje i zlicza potrzebne dane (powierzchnia, objętość, waga itp.). W dalszej kolejności następuje transfer informacji, najczęściej w postaci arkusza kalkulacyjnego, do programów do kosztorysowania. W oprogramowaniu do kosztorysowania nasi kosztorysanci uzupełniają zestawienia o pozycje wynikające z technologii prowadzenia prac budowlanych oraz informacje nt. cen jednostkowych. W przypadku zmian w projekcie, zestawienia ilości z obiektów 3D w programach natywnych są automatycznie aktualizowane, konieczna jest natomiast aktualizacja arkuszy kalkulacyjnych oraz ich ponowny import do programów kosztorysowych.

zestawienia ilościowe
Oprogramowanie kosztorysowe klasy BIM

Druga metoda opiera się na oprogramowaniu do kosztorysowania klasy BIM – to znaczy takim, które ma możliwość importu całego modelu 3D do programu kosztorysowego. Najczęściej import odbywa się poprzez technologię OpenBIM z wykorzystaniem formatu otwartego IFC. Takie podejście pozwala kosztorysantom na bezpośrednie czerpanie danych dotyczących zestawień ilościowych z obiektów 3D z poziomu oprogramowania do kosztorysowania oraz zachowanie pełnej kontroli nad opracowywanym kosztorysem (jedna osoba odczytuje generuje informacje o ilości robót i cenach jednostkowych). Zastosowanie programów klasy BIM wymagana jednak, aby importowany model miał już prawidłową strukturę i parametry poszczególnych elementów 3D modelu na podstawie których definiowane są formuły do obliczeń ilościowych. W przypadku nieusystematyzowanych parametrów, konieczna jest ich zmiana w formacie natywnym (najczęściej konieczne jest zaangażowanie autora modelu 3D) oraz ponowny transfer informacji do programu kosztorysowego.  

Wynika to z faktu, że kosztorysant ma niewielką możliwość zliczania elementów bez niezbędnych parametrów pozwalających na selekcję elementów w przestrzeni modelu. W przypadku zastosowania metody importu modelu 3D do programu kosztorysowego, zalecane jest sprawdzenie kompletności parametrów przed przystąpieniem do pracy nad kosztorysem. Model powinien być na tyle zaawansowany (posiadać odpowiedni stopień dojrzałości), aby w pełni wykorzystać proces automatyzacji obiegu informacji leżący u podstaw technologii BIM.

Niezależnie od przedstawionych powyżej sposobów przepływu informacji, w sferze zarządzania BIM konieczna jest współpraca projektantów, kosztorysantów oraz innych interesariuszy projektu. Nasza oferta obejmuje pełne wsparcie procesu przedmiarowania i kosztorysowania, począwszy od koordynacji procesu nasycania parametrami elementów modelu, poprzez sprawdzenie integralności modeli BIM aż po opracowanie zestawień i kosztorysów.

Zobacz więcej

BIM
DLA PROJEKTANTÓW

Designer Support

detekcja
kolizji

Clash Detection

BIM 4D
harmonogramy

4D BIM Schedule

cyfrowy bliźniak

cyfrowy
bliźniak

Digital Twin

bim dla producentów
w REVIT

BIM for manufacturers

BIM dla inwestorów

BIM
dla inwestorów

BIM 4 INVESTORS

Masz pytania
zastanawiasz się czy BIM jest dla Ciebie?

USPRAWNIJ SWOJE PROJEKTOWANIE