ZADZWOŃ +48 883 108 208

HARMONOGRAM
BIM 4D

Nowoczesne narzędzia cyfrowe umożliwiają połączenie danych projektowych zawartych w modelu z harmonogramem realizacji projektu. Takie połączenie nazywane jest czwartym wymiarem BIM- BIM 4D. Planowanie prac z wykorzystaniem modelu niewątpliwie poprawia możliwość wizualnej oceny planowanych zadań. Opracowując harmonogram z wykorzystaniem modelu można ustalić właściwą kolejność wykonywania zadań bądź też wykonać harmonogram w kilku wariantach. Opracowana symulacja umożliwia podzielenie się rezultatem procesu planowania z innymi osobami zaangażowanymi w projekt. W szczególności jest to pomocne dla interesariuszy, którzy nie uczestniczyli bezpośrednio w planowaniu projektu, ale muszą wykorzystywać informacje zawarte w harmonogramie do realizacji swoich zadań. W ramach usług planistycznych, wykonujemy różnego rodzaju harmonogramy (koncepcyjne, kontraktowe lub wykonawcze). Współpracujemy z kierownikami kontraktów oraz planistami. Korzyści płynące z BIM 4D:

Zarządzanie projektami BIM

Większość planistów i kierowników projektów zarówno po stronie inwestora jak i wykonawcy staje przed koniecznością opracowania planu i harmonogramu projektu. Harmonogramy, podobnie jak dokumentacja projektowa, w trakcie realizacji inwestycji, zwiększają swoją dojrzałość poprzeć ciągłe dodawanie nowych informacji wykorzystywanych w procesie planowania. Na wczesnym etapie inwestycji możemy mówić o harmonogramach ramowych, następnie kontraktowych, wykonawczych aż wreszcie o szczegółowych harmonogramach opracowywanych w perspektywie 4-12 tygodni. Począwszy od opracowania projektu na poziomie wykonawczym, praca z harmonogramem zaczyna być wymagająca nawet dla doświadczonych planistów. Utrzymanie właściwych relacji logicznych pomiędzy wieloma zadaniami, poprawność założeń czasowych, aż wreszcie aktualizacja zadań w trakcie trwania postępu projektu stanowi duże wyzwanie. Zgodnie z prowadzonymi przez różne instytucje badaniami, opóźnienia czasowe z różnych przyczyn dotykają więcej niż 70% projektów budowlanych.

BIM up
your design
Process

BIM up
your design
Process

Co nowego wnosi BIM w zakresie planowania i kontroli projektu?

BIM 4D łączy informacje zawarte w modelu 3D z pracami planistycznymi. Osoba odpowiedzialna za planowanie może wyselekcjonować i połączyć zadania w postaci belek w harmonogramie Gantta z wybranymi obiektami 3D w przestrzeni modelu. Niekoniecznie są to wszystkie elementy trójwymiarowe danego typu, można utworzyć połączenie wybranych obiektów do realizacji konkretnego zadania. W ten sposób otrzymujemy dane o potrzebnych zasobach do realizacji zadania, możemy wykonać prace logistyczne czy zaplanować wydatki na daną grupę elementów w modelu. Po zakończeniu harmonogramu 4D uzyskujemy symulację budowy obiektu – mówiąc wprost bez wnikliwej analizy wielu pozycji w harmonogramie widzimy jak obiekt będzie realizowany. Taka reprezentacja harmonogramów ułatwia komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Łatwo zaplanować, trudniej aktualizować i utrzymać

Dzięki temu, że harmonogram jest powiązany z modelem 3D, aktualizując postęp prac, automatycznie wprowadzamy informacje o zaawansowaniu elementów w obszar modelu 3D. W ten sposób mamy wizualną ocenę planowanego i aktualnego zaawansowania projektu z wykorzystaniem BIM. Dzięki łatwej interpretacji informacji z harmonogramu 4D możemy wprowadzić działania korygujące lub zapobiegawcze oraz uwzględnić informacje z analizy postępu prac w ocenie ryzyka projektu

BIM 4D
BIM 4D a co z kosztami?

W tym miejscu BIM uwalnia dużą część swojego potencjału. Dzięki metodologii BIM możliwe jest przetworzenie i połączenie danych zebranych z różnych procesów w jednym miejscu tj., informacji o elementach 3D z procesu projektowania, danych kosztorysowych z procesu ofertowania, danych czasowych z procesu planowania. Wszystkie te informacje służą do opracowania harmonogramu przepływów pieniężnych (ang. cash flow). Na podstawie przepływów pieniężnych projekty są ocenianie pod względem opłacalności, stanu zaawansowania czy ryzyka kredytowego.

Każdy inwestor, który chce skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania spotyka się z koniecznością opracowania harmonogram przepływu środków pieniężnych. Wykorzystując metodykę BIM opracowanie harmonogramu przepływu środków pieniężnych polega na połączeniu ze sobą informacji cenowych o danym elemencie 3D z harmonogramem- otrzymujemy w ten sposób piąty wymiar (BIM 5D). To co wyróżnia tak przygotowane dane finansowe, to duża wiarygodność dotycząca czasu poniesienia kosztów. Tradycyjne metody opracowania harmonogramu przepływu środków pieniężnych polegające na połączeniu tradycyjnego harmonogramu Gantta z arkuszem kalkulacyjnym oraz dokumentacją projektową były niezwykle czasochłonne i odznaczały się niskim poziomem wiarygodności. Dodatkowo wszelkie zmiany wymagały przygotowywania nowego harmonogramu przepływu środków pieniężnych – następowała utrata wytworzonych informacji.

Zobacz więcej

BIM
DLA PROJEKTANTÓW

Designer Support

detekcja
kolizji

Clash Detection

BIM 4D
harmonogramy

4D BIM Schedule

cyfrowy bliźniak

cyfrowy
bliźniak

Digital Twin

bim dla producentów
w REVIT

BIM for manufacturers

BIM dla inwestorów

BIM
dla inwestorów

BIM 4 INVESTORS

Masz pytania
zastanawiasz się czy BIM jest dla Ciebie?

USPRAWNIJ SWOJE PROJEKTOWANIE