CALL +48 883 108 208

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Administrator (danych osobowych)

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka NBQ Sp. z.o.o. reprezentowana przez Marka Jasiaka (adres: ul. Tadeusza Wendy 10C, 70-655 Szczecin, NIP 9552300199, REGON 320920951, tel. +48603599694 , e-mail: marek.jasiak@nbq.pl). 

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informuję, iż:

Cel przetwarzania danych

Podane dane osobowe przetwarzane są w celu: (i) realizacji zawartych umów oraz podjęcia niezbędnych działań dla zawarcia oraz wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (ii) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią, w tym do sądowej obrony, ustalenia, zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zakres przetwarzania danych

Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, dane adresowe, adresy e-mail, rachunki bankowe, numery identyfikacyjne: NIP, PESEL, oraz informacje o zawartych umowach, wartości świadczonych usług.

Środki ochrony danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów, prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo:

  • do żądania od Administratora: (i) dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby (art. 15 RODO), (ii) sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO), (iii) usunięcia Państwa danych osobowych (art. 17 RODO), (iv) ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 18 RODO), (v) przeniesienia Państwa danych osobowych (art. 20 RODO).
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem – tylko w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 13 ust. 2 lit. c RODO),
  • wniesienia: (i) sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 21 RODO), (ii) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych (obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Państwa dane osobowe mogę być przekazywane lub powierzane podmiotom uprawnionym do ich pozyskiwania na podstawie przepisów prawa:

  • upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji celów wskazanych w punkcie [Cel przetwarzania danych],
  • podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora, w tym usługi: kurierskie, księgowe, usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podwykonawcom usług dla Administratora,
  • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

Dobrowolność podania danych; konsekwencje niepodania danych osobowych

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy podanie danych jest wymogiem ustawowym oraz umownym a dane te są niezbędne do prawidłowego zawarcia umowy oraz jej realizacji. Niepodanie przez Państwa danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy, z poniższym zastrzeżeniem. Podanie takich danych osobowych jak np. numer telefonu, adres email jest dobrowolne, ich niepodanie nie będzie skutkowało odnową zawarcia czy wykonywania umowy. W takim jednak przypadku Administrator nie będzie mógł się kontaktować z Państwem telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Okres przechowywania danych

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do 5 (pięciu) lat od ostatniego zdarzenia mogącego powodować wszelkie ewentualne wzajemne roszczenia z jakiegokolwiek tytułu podstaw prawnej. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia. Po upływie powyższych okresów czasu dane będą usuwane.

Stosowanie plików Cookis

Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje technologię Cookies. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na personalizowanie, możliwie jest wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, mogą Państwo dokonać \ za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. 

Dane kontaktowe Administratora

W celu wykonywania przez Państwa uprawnień wskazanych w punkcie [Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane], lub przekazania wszelkich pytań, oświadczeń, żądań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, można skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu i na adres wskazane w punkcie [Administrator danych osobowych].

Jeśli Masz pytania

USPRAWNIJ SWOJE PROJEKTOWANIE